Istraživanje u Nemačkoj

Home

FAQ - Istraživanje

Daad Ic Image Bar 2


1. Koje uslove treba da ispunim da bih mogao da doktoriram u Nemačkoj?

Najvažniji formalni uslov za upis na doktorske studije je diploma visokoškolske ustanove koja će biti priznata u Nemačkoj. To podrazumeva završene master studije ili njihov ekvivalent sa minimalno osam semestara. Izuzetak: posebno kvalifikovani kandidati mogu takođe i sa diplomom osnovnih akademskih studija (Bachelor) da konkurišu za PhD program („Fast-Track-Programme“).  U ovom slučaju najčešći uslov je izrada testa.

Odluku o prijemu na doktorske studije i vrednovanju ostvarenog uspeha donosi svaki fakultet ponaosob. Zbog toga treba podneti zahtev za priznavanje diplome Dekanatu ili Komisiji za doktorske studije dotičnog fakulteta. U nekim slučajevima će  prijem na doktorske studije zavisiti od još jednog testa kojim se utvrđuje da li je stečeno znanje u skladu sa nemačkom univerzitetskom diplomom.
Dodatne informacije se uvek mogu dobiti od nadležnih profesora. Od velike pomoći je, a u nekim slučajevima čak i nephodno, pismo preporuke profesora sa visokoškolske ustanove sa koje student dolazi.


2. Koliko dobro moram da govorim nemački?

Iako je uvek od velike pomoći govoriti jezik zemlje domaćina, izrada disertacije na nemačkom često nije nužna. Informacije o propisima (Promotionsordnung) se mogu naći na internet stranicama izabranog univerziteta. Određeni struktuirani programi često nude mogućnost doktoriranja i na engleskom jeziku. Ko želi da upiše program individualnih doktorskih studija, veoma često mora da pruži dokaz o polaganju nekog zvaničnog testa iz nemačkog jezika pre odbrane doktorske teze.


3. Koja je razlika između "tradicionalnog/individualnog" i "strukturiranog" programa doktorskih studija?

Tradicionalan model (individualni doktorski program) i dalje predstavlja najpopularniji izbor za doktorante. Ova opcija Vam omogućava da sami odaberete istraživačku temu i pišete Vašu tezu pod nadzorom mentora/supervizora. Prednost ovog modela je u tome što Vam omogućava da budete fleksibilni ali zahteva visok stepen lične inicijative, kao i odgovornosti. Izrada individualnog doktorata traje obično od tri do pet godina.

Portal PhDGermany predstavlja dobar pretraživač za pronalaženje otvorenih PhD pozicija individualnog modela.


Struktuirani programi su slični anglosaksonskim PhD sistemima i organizovani su kao redovan studijski program. Ovde o doktorantima brine poseban tim predavača. Programi često obuhvataju predavanja i seminare, često pokrivaju više oblasti i obično podržavaju obuku dodatnih veština i kvalifikacija. Zahvaljujući sistematičnoj i intenzivnoj obuci u okviru ovakvih programa, obično je moguće doktorirati u roku od tri godine.


4. Da li postoji pregled svih struktuiranih doktorski studija u Nemačkoj?

Zajednička baza za sve programe još uvek ne postoji, ali većina programa se može naći na internetu. Takođe, brojni programi se mogu pronaći i u bazi DAAD-a , na vebsajtu www.daad.de/idp. Programi koji su tamo ponuđeni mogu biti zanimljivi upravo za internacionalne doktorante, jer su mnogi od njih održavaju na engleskom ili na nekom drugom stranom jeziku. 


5. Koliko koštaju doktorske studije u Nemačkoj?

Doktorske studije u Nemačkoj su najčešće besplatne. Prvih 6 semestara studiranja je besplatno. Nakon toga je neophodno da doktoranti plate troškove za izdavanje tzv. Semesterticket u iznosu 150-200 evra  po semestru. Mnogi doktoranti rade kao asistenti na univerzitetu ili poseduju određenu stipendiju. PhD studije uglavnom već uključuju stipendiju. Stipendije daju organizacije poput DAAD-a, naučni instituti, mnoge političke fondacije, a postoje i lokalni programi stipendiranja.


6. Gde mogu naći informacije o stipendijama?

U bazi podataka DAAD-a, možete naći mnoge mogućnosti finansiranja, na sajtu www.funding-guide.de Možete se raspitati i u DAAD Informativnom centru Beograd zakazivanjem termina konsultacija.


7. Koji su uslovi da bi se dobila stipendija?

O uslovima, savetima i prijavnim procedurama se možete informisati na stranici www.funding-guide.de, gde možete pronaći detaljan opis navedenih stipendija.

8. Kakve su mogućnosti za karijeru za postdocs i istraživače sa iskustvom?

Nebitno da li dolazite u Nemačku kao postdoc, mlad profesor ili gostujući istraživač, postoji širok spektar otvorenih mogućnosti. Univerziteti, vanuniverzitetski istraživački instituti i kompanije nude odličnu mogućnost mladim istraživačima da steknu iskustvo i da se kvalifikuju za novo poglavlje u karijeri:

  • Prva postdoc faza (po pravilu dve do četiri godine nakon doktorata) je vreme u kome treba da razvijete Vaše istraživanje i, ukoliko je neophodno, veštine predavača. Ova faza Vaše karijere može da se odvija na univerzitetu, istraživačkom institutu ili u industriji. Ovo je takodje vreme za publikaciju Vašeg rada, angažovanju u budućim treninzima na konferencijama i razvoju takozvanih soft skills. U toku ove faze takodje možete sakupiti medjunarodno iskustvo.

  • Postdocs sa iskustvom mogu voditi predsulovima potrebni za profesuru. U ovoj fazi pokazujete dokaze za drugim akademskim uspesima. Ovo može da pretpostavlja rad na habilitaciji, kao mlad profesor ili pretpostavku za lidersku poziciju u mladoj istraživačkoj grupi ili u industriji.
  • Vodeća pozicija u nekoj nezavisnoj mladjoj istraživačkoj grupi omogućava izuzetnim mladjim istraživačima koji su već stekli postdoc istraživačko iskustvo mogućnost da realizuju njihov lični istraživački projekat i da se time kvalifikuju za profesuru ili za vodeću poziciju. Memačka značajno investira u istraživanje i velike istraživačke organizacije i univerzitete često kroz zajednički fond za osnivanjem junior istraživačkih grupa sa njihovim programima. Podršku za ovakve projekte takodje dolaze od Nemačke istraživačke fondacije (DFG) ili drugih finansijskih organizacija.
  • Preduslovi za imenovanje u profesuru su: završen program visokog obrazovanja, mogućnost za predavanjem i posebna sposobnost za akademskim radom što uglavnom znači izuzetan doktorat. Takodje treba da dostavite dokaz o dodatnim akademskim dostignućima.
  • U Nemačkoj takodje postoje više stručne škole (Fachhochschulen) koje imaju više primenljivo orijentisani pristup. Tu važi pravilo da su doktorat i nekoliko godina relevantne radne prakse van univerziteta dovoljni da se kvalifikujete za profesuru na nekoj od ovih institucija visokog obrazovanja.
  • Takodje vredno razmatranja je i liderska pozicija u istraživanjima i razvoju (R&D) u nekoj od kompanija koje su orijentisane ka istraživanju. Kao team leader, na primer, možete upravljati internacionalnom timu istraživača u primeni i projektima. Možeet da radite na inovatnivnim rešenjima za konkretne probleme, da razvijate standarde ili pronalazite alternative za postojeće procese.  I verovatno ćete morati da predstavite Vaše istraživačke nalaze na medjunarodnim konferencijama.

    Više detalja o karijernim mogućnostima u Nemačkoj, kao i o daljim koracima naći ćete na sajtu  Research in Germany


    9. Kako da finansiram svoj istraživački rad u Nemačkoj?

Nemačka ne samo što nudi široki spektar istraživačkih mogućnosti, već nudi takodje i mnoge mogućnosti za finansiranjem. Nemačka polaže veliku vrednost na istraživanje koje uključuje saradnju na globalnom nivou, što pretpostavlja postojanje puno organizacija koje finansiraju strane istraživače i akademike. Uz to, finansiranje istraživanja u Nemačkoj ima za glavni cilj finansiranje razvoja novih ideja i tehnologija. Opseg pokriva sve od osnovnih istraživanja u prirodnim naukama i novih tehnologija do finansiranja strukturalnog istraživanja na institucijama visokog obrazovanja.
Najveće organizacije koja finansiraju individue su Nemačka istraživačka fondacija (DFG) i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD). Takodje, postoji veliki broj fondacija koje su fokusirane na finansiranje istraživanja i mladih naučnika. Veliku ulogu u finansiranju istraživačkih projekata igraju i vanuniverzitetske istraživačke institucije i industrija. One imaju ključnu ulogu u infrastrukturi istraživanja i posebno daju podršku mlađim istraživačima kroz dodeljivanje stipendija ili poslova.

Pronađite mogućnosti stipendiranja za Vas i Vaš istraživački projekat. Pogledajte selekciju programa podrške za internacionalne istraživače:

www.research-in-germany.org


Daad Ic Image Bar 5