Kooperacija visokoobrazovnih institucija

Home

Raspisi projekataDaad Ic Image Bar 2

                        

DAAD programi

                            Manje aktivnosti- kraći programi (selekcija):

- Letnje škole: Ovaj program je namenjen nemačkim institucijama visokog obrazovanja koje nude program Letnje škole i planira da dugoročnije uspostavi letnju školu. Cilj ovog programa je da obezbedi: 1. uvid u metode nemačke didaktike i istraživanja 2. uspostavljanje dugoročne kooperacije sa nemačkom institucijom 3. specijalizaciju eksperata i razvoj trenutne oblasti istraživanja. Pročitajte više.

- Studijska putovanja: Namera ovog programa je uspostavljanje kontakata između nemačkih i stranih univerziteta i njihovo održavanje, kao i prenošenje stručnog znanja tokom posete grupa studenata iz Srbije i sticanje uvida u ekonomski, politički i kulturni život u Nemačkoj. Grupe studenata iz Srbije predvođeni profesorom imaju mogućnost da apliciraju za ovaj program nekoliko puta godišnje za studijsko putovanje u pratnji jednog profesora i to u trajanju od 7 do 12 dana. Pročitajte više.

- Fact Finding Missions: Cilj ovog programa je da podrži Nemačku i internacionalne univerzitete da sagrade kooperacije. DAAD stipendira inicijalne troškove za akademsko osoblje Nemačke. Stipendiranje uzvraćene posete stranog partnera je takođe moguće. Za ovaj program se može aplicirati tokom cele godine, no trenutno nije moguće aplicirati za ovaj program. Pročitajte više.

- Kratkoročna docentura: Kroz ovaj program DAAD stipendira boravke nemačkih predavača na nekom stranom univerzitetu u najkraćem trajanju od četiri nedelje pa do jednog semestra. Pročitaj više.


                      Duže aktivnosti- dugoročniji projekti (selekcija)

- Partnerstva zemalja Istočne Evrope: Cilj ovog programa je finansiranje parnterstva nemačkih visokoškolskih ustanova sa univerzitetima u Srednjoj, Južnoj i Jugoistočnoj Evropi. Podnosilac predloga projekta je nemačka viskoškolska ustanova i stipendira se prvi ciklus u trajanju od tri godine. U trećoj godini projekta visokoškolske institucije mogu da podnesu novi zahtev za sledeći period finansiranja. 2013. godine Srbija je učestvovala u 5 ovakvih projekata. U tri projekta je Univerzitet u Beogradu imao partnerstva sa U Hamburg i U Jena i TU Clausthal, Univerzitet u Novom Sadu jedno partnerstvo sa univerzitetom Regensburg a Univerzitet u Nišu sa TU Ilmenau.  Pročitajte više

- Double Degree programi: U okviru ovog programa stipendiraju se studijski programi koji nakon naizmenično završenih studija na nemačkom i stranom univerzitetu vode ka priznanju oba završena stepena (kao joint-degree=izdavanje zajedničke diplome ili double degree= izdavanje diplome na ova univerziteta). Sa ovakvim studijskim programima se doprinosi daljoj internacionalizaciji visokih škola i jačanju mobilnosti predavača i studenata. Ova vrsta kooperacije se odvija u tri faze: pripreme (traje do najviše godinu dana), zatim testiranja (traje do 4 godine) i uspostavljanju programa (maksimum 3 godine). Pročitajte više.


- Strateška internacionalna parnerstva i tematske mreže: Cilj ovog programa je uspostavljanje partnerstva orijentisanih ka istraživanju sa međunarodnim profilima različitih naučnih disciplina kroz razmenu predavača, zajedničkog istraživanja i studijskih programa, kao i naučničkoj kooperaciji vanuniverzitetskih institucija. Sredstva obezbeđuje Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja Republike Nemačke za period do 4 godine. Pročitajte više.

- Biletaralan program za kooperativno istraživanje- "Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima"- PPP Srbija: Ovaj program finansira istraživačke bilateralne projekte koji su dogovoreni između DAAD-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj ovog programa je intenziviranje kooperacije između srpskih i nemačkih istraživačkih grupa koje imaju nameru da rade na zajedničkim istraživačkim projektima. Stipendira se mobilnost. Poseban značaj se poklanja stručnom usavršavanju mlađih naučnika. Rok za podnošenje prijava: 30.06.2018. Projekat je otpočet 01.01.2013. godine.Raspis na srpskom jeziku objavljen na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Pročitajte više.

- GIP- partnerstva instituta za germanistiku: Cilj ovog programa je jačanje katedre za germanistiku u inostranstvu kroz kooperacije sa nemačkim institutima za DaF ili katedrama germanistike. Kroz ovaj program se stipendira mobilnost svih grupa od studenata do profesora u oba smera, kao ii finansiranje sredstava za nastavu. Nemački univerzitet ima pravo da podnese zahtev za finansiranjem. Pročitajte originalan raspis.

Kompletna baza aktuelnih projektnih programa DAAD-a za Srbiju se nalaze ovde >>>

Daad Ic Image Bar 3

Ostali programi

-ERASMUS + je program Evropske unije namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program Erasmus +  pokriva period 2014-2020. Sledeći link predstavlja stranicu nacionalne kancelarije Erasmus + koja je namenjena otvorenim konkursima.


- HORIZON 2020 :
Evropska unija je 2014. godine otvorila novi program finansiranja nauke i tehnološkog razvoja. Sudeći po najavama, program "Horizon 2020" će biti do sada najveći program evropske investicije u nauku. On sadrži 3 glavne teme, odn. tri "stuba":

1. izvrsnost u nauci (Excellence in Science)- finansiranje najzanimljivijih naučnih istraživanja putem javnog konkursa koje će se vršiti kroz četiri programa: a) Evropski istraživački savet (European Research Council), b) istraživačke infrastrukture, c) nove i buduće infrastrukture i d) kroz istraživačke grantove Programa "Marije Kiri".

2. Vođstvo u industriji (Industrial Leadership)- ovo uključuje program za podršku inovativnih malih i srednjih preduzeća; finansijskih instrumenata, kao i dugova i vlasničkih objekata u procesu inovacija, kao i program za podsticanje razvoja i industrijskih tehnologija.

3. Društveni izazovi (Social Challenges)- označavaju podršku istraživanjima u oblastima kao što su zdravstvo, klima, hrana, sugurnost, saobraćaj i energetika.

Sledeći link predstavlja zvaničnu stranicu programa Horizon 2020.