Cilj jačanja sistema istraživanja i inovacija zemalja Zapadnog Balkana je da doprinese integraciji ovih zemalja u Evropski istraživački prostor (ERA). Pored toga, finansiranje takođe doprinosi stabilizaciji regiona rešavanjem problema odliva mozgova kroz stvaranje atraktivnih lokalnih uslova istraživanja, poboljšanjem konkurentnosti i povećanjem inovacijskog potencijala Zapadnog Balkana. Takođe, trebalo bi da ojača saradnju između nauke i industrije sa i na Zapadnom Balkanu i da tu sprovede glavne evropske inovacijske programe.

Zajednički istraživački i razvojni projekti se fokusiraju na naučni kvalitet projekta. Promovisanje uske saradnje kompanija i istraživačkih institucija kao i integracij malih i srednjih preduzeća kao i davanje održivog doprinosa odgovarajućim lancima vrednosti takođe je od posebnog značaja.

Finansiranje je otvoreno i bavi se aplikativnim istraživačkim pitanjima od obostranog interesa - posebno u tematskim oblastima visoke tehnološke Strategije Savezne Vlade 2025 (zdravlje i nega, održivost, zaštita klime i energija, mobilnost, grad i zemlja, bezbednost, ekonomija i rad 4.0) i tematskih prioriteta Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije. Ako se primeni na odgovarajući način, teme iz humanističkih i društvenih nauka (ključna reč „društvena inovacija“) takođe su prihvatljive.

Projekti bi trebalo da imaju visoku praktičnu relevantnost i pokazuju strategije za primenu rezultata istraživanja u politici, društvu i ekonomiji. Pored toga, projekti bi trebalo da doprinesu promociji mladih naučnika i proširenju kapaciteta naučnih partnera na Zapadnom Balkanu. Sredstva će biti obezbeđena za mere koje imaju veliki potencijal za primenu u Nemačkoj, konkretne države Zapadnog Balkana, regionu i Evropi.

U kom obimu je obezbeđeno finansiranje?

Nepovratna sredstva se odobravaju kroz finansiranje projekata i obično do 450 000 EUR po projektu za period do 36 meseci.

Šta se može finansirati?

1. Sredstva za potrebno osoblje vezano za projekat: doktoranti i postdoktorani 2. Materijalni resursi i resursi za opremu koji se odnose na projekat
3. Sredstva za dodelu trećim licima
4. Putovanja i boravci naučnika i stručnjaka iz Nemačke i zemalja Zapadnog Balkana
5. Radionice u Nemačkoj i zemljama Zapadnog Balkana

Na koji način može da se podnese prijava?

Nemačka partnerska institucija podnosi aplikaciju. Proces prijave je dvofazan. U prvoj fazi se mora dostaviti nacrt . U prvoj fazi procesa, nacrt projekta mora biti dostavljen nosiocu projekta u elektronskom obliku na nemačkom ili engleskom jeziku najkasnije do 27. marta 2020. godine.

Kompletni poziv za aplikaciju: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2749.html