Inhalt

Univerzitetski pejzaž i saveti za iniciranje saradnje

Studierende auf dem Gang einer Hochschule.
© DAAD/Himsel/Ausserhofer

Nemački univerziteti sprovode mnogobrojne saradnje sa univerzitetima iz drugih zemalja. Ugovori o saradnji između nemačkih i stranih univerziteta podržavaju akademsku razmenu studenata i profesora, kao i realizaciju zajedničkih naučnih projekata. Trenutno postoji veliki potencijala za uspostavljanje novih saradnji u najrazličitijim oblastima nauke.

Nemački univerziteti: jaki kooperacioni partneri

Nemačka spada u najatraktivije zemlje u kojima se studira. Nemački univerziteti su priznati kooperacioni partneri, pogotovu zbog njihovog potencijalu inovacija, bogatstvu tradicije i njihove usmerenosti ka internacionalizaciji.

Nemački visokoškolski sistem je pre svega raznovrstan. Postoje tri različita tipa visokih škola: univerziteti, visoke škole strukovnih studija sa težištem na istraživanju i umetničke i muzičke više škole. Većina visokih škola se finansira iz javnih sredstava i pod nadzorom je saveznih država. Više infomacija o tome na portalu Hochschulkompass.de (na engleskom).

Koraci ka uspostavljanju saradnje sa nemačkim univerzitetima

Korak 1: Utvrđivanje cilja kooperacije od strane stranog univerziteta

Na početku saradnje treba postaviti ciljeve koji prate ovu saradnju:

 • Stručne oblasti uzimajući u obzir zajednička područja od interesa između nemačke i strane institucije.
 • Akademski nivo (studenti, istraživanje i/ili nastava).
 • Željeni ciljevi, kao što su povećanje broja studenata / nemačkih istraživača u stranoj instituciji ili obrnuto, proširenje nastavnih planova i programa putem upotrebe onlajn platformi nemačkih univerziteta, zajedničkih istraživačkih projekata itd.
 • Postojeće osnove na kojima se zasniva kontakt sa univerzitetom, kao što su upravo zaključeno partnerstvo, posete ili boravci studenata/istraživača/nastavnog osoblja.
 • Vremski period za koji je planirano sprovodjenje saradnje.

Konačno važno je definisati ciljeve sa svakom pojedinačnom visokoškolskom institucijom sa kojom želite da radite kako biste predstavili atraktivan projekat saradnje.

Korak 2: Identifikacija mogućih kooperacionih partnera u Nemačkoj

Postoje različite mogućnosti pronalaženja odgovarajućeg kooperacionog partnera. Na primer možete tražiti u nemačkim naučnim časopisima publikacije nemačkih istraživača iz Vaše stručne oblasti, jer to može dovesti do uspostavljanja kontakta. Štaviše, možete u Vašoj instituciji pronaći bivšeg stipendistu DAAD-a ili diplomce sa nemačkih univerziteta i iskoristiti njihove direktne kontakte sa akademcima u Nemačkoj.

Takođe, postoji i mogućnost korišćenja onlajn pretraživača, kao na primer Hochschulkompass : Informacije i linkovi svih državnih ili od strane države priznatih visokoobrazovnih institucija o mogućnostima studiranja, istraživanja i međunarodne saradnje.

 • GERIT: Istraživački imenik Nemačkog društva istraživača (DFG) i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) u saradnji sa Konferencijom rektora visokih škola (HRK), sa više od 23.000 nemačkih univerziteta i vanuniverzitetskih institucija.
 • Study in Germany: Portal DAAD-a i Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF) sa informacijama o mogućnostima studiranja, usmeren na strane studente.
 • Research in Germany: Informacije o finansiranju inovacija i istraživanja u Nemačkoj. Nudi uvid u nemački sistem istraživača, kao i u moguće mogućnosti finansiranja u polju istraživanja.

Korak  3: Kontaktiranje nemačkog univerziteta

  1. Identifikacija odgovorne osobe u kancelariji za međunarodnu saradnju, istraživača/akademaca sa kojima želi da se ostvari saradnja, ili dekana željenog fakulteta.
  2. Nacrt mejlom na engleskom ili nemačkom jeziku u kome je predstavljena Vaša institucija, kao i namera da se uspostavi saradnja sa nemačkim partnerom, i naglašava se njen cilj.
  3. Održavanje kontakta kako bi se između ostalog planirale smernice buduće saradnje (samo na nemačkom jeziku).

Pronalazak finansiranja

DAAD nudi mnoštvo mogućnosti za uspostavljanje i finansiranje saradnje između nemačkih i stranih visokoobrazovnih institucija, kako na individualnoj, tako i na institucionalnom nivou.

Dalje informacije naći ćete na daad.de-Projektförderdatenbank (samo na nemačkom jeziku).

Oglasi nemačkih univerziteta

1/0

Kontakt

Snimak ekrana mape sa označenom lokacijom DAAD